Używane skróty

3. Używane skróty

TOP PREVIOUS


3.1. Astronautyka

ISS International Space Station Międzynarodowa Stacja Kosmiczna
STS Space Transportation System System Transportu Kosmicznego
LC Launch Complex kompleks startowy
SLC Space Launch Complex kompleks startowy (wojskowe USA)
ELA Ensemble de Lancement Ariane kompleks startowy rakiety Ariane
RN rakieta nośna -
EVA ExtraVehicular Activity dzialalność na zewnątrz (statku kosmicznego)
SEVA Standing EVA dzialalność na zewnątrz (statku kosmicznego) - niepełne wyjście
IVA IntraVehicular Activity dzialalność wewnątrz (statku kosmicznego) - w próżni
RMS Remote Manipulator System zdalny manipulator wahadłowca amerykańskiego
TLE Two Line Elements elementy dwuliniowe - dane orbitalne dla programów
GTO Geostationary Transfer Orbit orbita przejściowa do geostacjonarnej
GEO Geostationary Orbit orbita geostacjonarna
LEO Low Earth Orbit niska orbita okołoziemska
SSTO Single Stage To Orbit rakieta jednostopniowa
NORAD North American Aerospace Defense Command wojskowa agencja USA śledząca globalny ruch w atmosferze i kosmosie.
ISRU In-Situ Resource Utilization użytkowanie miejscowych zasobów (w kosmosie)
NTR Nuclear Thermal Rocket rakieta z czynnikiem roboczym podgrzewanym reaktorem jądrowym.


3.2. Astronomia

AU Astronomical Unit Jednostka Astronomiczna - średnia odległość Ziemi od Słońca
CD czarna dziura -
KBO Kuiper Belt Object obiekt Pasa Kuipera
LY Light Year rok świetlny
PS parsek -
STW Szczególna Teoria Względności -
OTW Ogólna Teoria Względności -
US Układ Słoneczny Nasz układ planetarny wraz ze Słońcem
WW Wielki Wybuch -

TOP PREVIOUS


Aktualizacja: 2004-02-22 00:14
FAQ-System 0.4.0, HTML opublikowal: (STS)