next up previous contents
Next: Jak wyprowadzić ? Up: Relatywistyka Previous: Czy można używać pojęcia   Spis rzeczy

Czy wzór $E = mc^2$ jest prawidłowy?

Paweł F. Góra, Instytut Fizyki UJ, mailto:gora@if.uj.edu.pl

Zgodnie z teorią i doświadczeniem prawidłowy jest wzór


\begin{displaymath}
E = \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}
\end{displaymath} (2.19)

To, czy $\frac{m0}{\sqrt{1-v^2/c^2}}$ nazwiemy ,,masą relatywistyczną'', to tylko kwestia umowy. W obu wyżej wymienionych konwencjach słuszny jest natomiast związek


\begin{displaymath}
pc^2 = Ev
\end{displaymath} (2.20)

gdzie p, v oznaczają wektory pędu i prędkości, E oznacza energię, żadna masa zaś explicite nie występuje.