next up previous contents
Next: Czy cząstka o masie Up: Relatywistyka Previous: Czy fotony są przyciągane   Spis rzeczy

Skoro fotony są przyciągane grawitacyjnie, to czy nie wynika stąd, że mają one masę?

Paweł F. Góra, Instytut Fizyki UJ, mailto:gora@if.uj.edu.pl

Nie. Wszystko, co posiada masę, oddziałuje grawitacyjnie, ale jeśli o obiekcie wiemy tylko to, że oddziałuje grawitacyjnie, nie możemy stąd wnioskować, że obiekt ten ma masę. Zgodnie z OTW źródłem pola grawitacyjnego jest tensor energii-pędu. Masa jest tylko jedną ze składowych tego tensora. Coś - w szczególności foton i inne pola elektromagnetyczne - może mieć zerową masę a mi- mo to oddziaływać grawitacyjnie jeśli pozostałe składowe tensora energii-pędu nie znikają.