next up previous contents
Next: Prąd Up: Mechanika Previous: Dlaczego żużlowcy skręcają z   Spis rzeczy

Co to są całki ruchu?

Całki ruchu, są to wielkości zachowane w trakcie ewolucji układu mechanicznego. Należeć do nich mogą na przykład energia, pęd, moment pędu. Mają duże zastosowanie m.in. w symulacjach numerycznych, gdzie ich niezmienność jest wykładnikiem stabilności obliczeń.