next up previous contents
Next: Czy można zbudować perpetuum Up: Termodynamika Previous: Jak działa lodówka?   Spis rzeczy

Co to jest entalpia?

Entalpia jest to uogólniona energia wewnętrzna czynnika termodynamicznego, wyrażana wzorem:


\begin{displaymath}
I=u+pV
\end{displaymath} (8.6)